Jij en Sta Sterk!
Training en coaching voor sociale weerbaarheid en omgaan met pesten

Sta Sterk individuele of duo training (4-18 jaar)

Er kunnen redenen zijn om niet te kiezen voor een Sta Sterk groepstraining, maar voor om een individuele of als duo training te volgen. Bijvoorbeeld als uw kind zich het prettigst voelt bij een individuele aanpak of als uw kind extra aandacht nodig heeft bij een of meerdere van de aandachtsgebieden die in de groepstraining aan bod komen. Bij een duo training kun je denken aan een vriendin of vriend of een familielid die dat ook sociaal weerbaarder wil worden.  


Bij een individuele of duo training wordt een maatwerktraject afgesproken. Hierbij vormt de Sta Sterk Training de leidraad. Via een vragenformulier en een intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt waarin wordt vastgelegd aan welke onderwerpen wij aandacht besteden, op welke manier en hoeveel lessen daarvoor nodig zijn. Er is daarbij ruimte voor het inbrengen van eigen ervaringen en situaties. Als blijkt dat het nodig is, kan het plan van aanpak tijdens de training bijgesteld worden. Na de laatste bijeenkomst wordt er in een eindgesprek met alle betrokkenen geëvalueerd.


Evenals in de Sta Sterk groepstraining heeft ook een individuele training als doel de sociale weerbaarheid van deelnemer(s) te vergroten zodat zij effectiever reageren op lastige situaties (pestgedrag) en de negatieve invloed daarvan wordt beperkt. Dat betekent dat er minder kans is op de nare gevolgen van pesten zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en verminderde schoolprestaties.


INHOUD VAN DE TRAINING

In de Sta Sterk training leren de kinderen op een praktische en interactieve manier hoe zij in verschillende lastige situaties kunnen reageren. Zij leren o.a.:

• hun eigen mening te geven

• nee te durven zeggen

• omgaan met pesten

• conflicten op te lossen

• hoe te reageren als zij last hebben van iemand

• aansluiting bij leeftijdsgenootjes te vinden


Stap voor stap worden de vaardigheden van 5 aandachtsgebieden aangeleerd om hun sociale weerbaarheid te versterken:

• sterke lichaamshouding/taal: houding, stemgebruik, ruimte voor jezelf innemen, de ander aankijken

• assertiviteit: sterk opkomen voor jezelf en toch rekening houden met de ander

• je eigen gedachten en emoties: hoe hier mee om te gaan bij lastige situaties

• sociale informatieverwerking: goed inschatten van sociale situaties, wanneer gebeurt iets per ongeluk of expres

• sociale vaardigheden: meedoen, vrienden maken, samenwerken, hulp vragen bijvoorbeeld aan je juf of meester


Tijdens de training werkt elk kind aan zijn eigen leerwens of leerdoel. De training kent een heel duidelijke opbouw en is interactief. Op een speelse en laagdrempelige manier gaan we aan de slag met de onderstaande werkvormen:

• leergesprekken

• rollenspellen  

• creatieve opdrachten  

• voorleesverhalen

• animaties

• ontspanningsoefeningen

• helpende gedachtes

• oefenopdrachten voor thuis


De geleerde vaardigheden komen steeds terug en ook worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de kinderen zich het nieuwe, weerbare gedrag steeds beter eigen gaan maken. De huiswerkopdrachten helpen hen de nieuwe vaardigheden in de praktijk toe te passen.


WERKWIJZE

De ervaring leert dat er meestal 6 tot 8 lessen van 60 minuten effectief zijn. Vooraf vindt een individueel intakegesprek plaats met elk kind en de ouder(s)/verzorger(s) daarvan.


De ouders/verzorgers worden dus nauw betrokken bij de training. Supporters zijn bij deze training heel erg belangrijk en de deelnemer mag zelf een supporter (vertrouwenspersoon) kiezen tijdens het intakegesprek. Om de les te laten slagen en het geleerde zich snel eigen te maken gaat de supporter samen met de deelnemer thuis opdrachten maken om het nieuw geleerde gedrag te oefenen en te stimuleren en daarin ook voorbeeldgedrag te tonen.


De locatie van de training vindt plaats in Kortenhoef in huiselijke sfeer.


 VOOR WIE

De Individuele of duo Sta Sterk training is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar.


NA DE TRAINING

De deelnemers laten weerbare lichaamstaal zien, komen sterk voor zichzelf op in lastige situaties, gebruiken handvatten om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer. Zij maken ook beter onderscheid tussen positieve en negatieve bedoelingen (plagen/pesten) en kunnen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan.


SAMENGEVAT

• Intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) en kind

• Deelnemer krijgt een Sta Sterk werkmap mee

• 6-8 trainingen van 60 minuten met 1-2 kinderen

• Elke deelnemer krijgt bij iedere training een gezonde snack en limonade

• Laatste training wordt feestelijk afgesloten

• Eindevaluatiegesprek met kind en ouder(s)/verzorger(s)

• Locatie: Kortenhoef

E-mailen
Bellen
Info