Jij en Sta Sterk!
Training en coaching voor sociale weerbaarheid en omgaan met pesten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van en met Jess! en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek of aanmelding wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


PRIVACY

Jess! hecht er veel waarde aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. In de privacyverklaring wil ik transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.


Jess! zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ik houd mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vertrouwelijkheid


Jess! is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens de intake en de trainingen. Wanneer overleg met derden naar onze mening in het belang van het kind is wordt toestemming gevraagd aan één van de ouders/verzorgers. Jess! treeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, zal Jess! dit met u én daarnaast met derden bespreken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


Training van kinderen tot en met 16 jaar Jess! kan enkel een training bieden wanneer beide gezaghebbende ouders hiermee akkoord gaan. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Jess! zal dit tijdens de kennismaking benoemen, zodat de opdracht gevende gezaghebbende ouder hiervan op de hoogte is. De opdracht gevende gezaghebbende ouder gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de training, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Jess! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Deelnemer kan meedoen aan een training zonder aanwezige ouder, afhankelijk van de wens van het kind of gevraagd door trainer in bijvoorbeeld individuele training. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meedoen en meewerken tijdens een bijeenkomst.


Aansprakelijkheid De trainingen van Jess! zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. De deelnemer (indien het een minderjarige betreft: de ouders/verzorgers van de deelnemer) zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen gedragingen en uitingen en de gevolgen daarvan voor henzelf en anderen.


INSCHRIJVING

Na inschrijving van de training of workshop, ontvangt ouder/verzorger van de deelnemer een schriftelijke bevestiging via de mail met een factuur. Uw aanmelding is daarmee definitief, en de overeenkomst tot deelname is tot stand gekomen.


BETALING

De betaling verloopt via overmaking volgens het overeengekomen tarief, na ontvangst van de factuur. Wanneer u niet binnen de afgesproken termijn betaalt, krijgt u een betalingsherinnering. Indien u niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering aan de verplichtingen voldoet, wordt er bij de 2e herinnering administratiekosten à € 10,- in rekening gebracht. U dient zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of de training eventueel vergoed wordt.


ANNULERINGSREGELING

Een annulering of verplaatsing van een individuele training dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via e-mail doorgegeven te worden. Wordt er binnen 24 uur geannuleerd dan zal de afspraak in rekening worden gebracht.

Bij ziekte van de deelnemer kan deze afspraak op een ander tijdstip worden ingehaald (m.u.v. de groepstrainingen) zonder bijkomende kosten, mits de afspraak op een redelijke termijn is afgezegd.


Na aanmelding en inschrijving van een training kan de ouder/verzorger van de deelnemer binnen 14 dagen na inschrijving, kosteloos annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk via de mail of post. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van poststuk of mail.


Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken voorafgaand aan de training/workshop wordt 10% in rekening gebracht. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voorafgaand aan de training/workshop wordt 50% in rekening gebracht. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voorafgaand of tijdens de training wordt 100% in rekening gebracht. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier voorafgaand van een workshop wordt 100% in rekening gebracht.


UITSTEL OF AFSTEL

Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn, of sprake is van overmacht, kan het voorkomen dat de training geen doorgang vindt. In zo’n geval zal Jess! aan iedereen die zich had ingeschreven bericht sturen en de deelnemer de mogelijkheid geven zich voor de eerstvolgende training/workshop in te schrijven of de reeds betaalde kosten terugstorten. 

E-mailen
Bellen
Info